გიმნაზიის კონფიდენციალურობის პოლიტიკა

Last updated Jul 16, 2022

Gymnasia.ge-ს კონფიდენციალურობის პოლიტიკა

ეს პერსონალური მონაცემების კონფიდენციალურობის პოლიტიკა (შემდგომში კონფიდენციალურობის პოლიტიკა) ვრცელდება მომხმარებლის შესახებ ყველა ინფორმაციაზე, რომელსაც შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება ლისი სპორტს (ს/ნ 405489118) (შემდგომში Gymnasia.ge) მიიღებს და აპირებს მომავალში მიიღოს მომხმარებლისგან, მომხმარებლის მიერ გამოყენების დროს ან/და მომხმარებლის რეგისტრაციის დროს ვებ-გვერდზე დომენური სახელით Gymnasia.ge. (შემდგომში, ვებ-გვერდზე წვდომა ნიშნავს არა მხოლოდ Gymnasia.ge-ზე პირდაპირ წვდომას პერსონალური კომპიუტერისა და მობილური მოწყობილობის და ინტერნეტ ბრაუზერის გამოყენებით, არამედ ამ ვებსაიტის ინტერფეისთან კავშირს Google Play და AppStore -ში ხელმისაწვდომი Gymnasia მობილური აპლიკაციის საშუალებით). ეს კონფიდენციალურობის პოლიტიკა არეგულირებს მომხმარებლის მიერ მოწოდებული ინფორმაციისა და პერსონალური მონაცემების შეგროვებისა და დამუშავების საფუძვლებს, აგრეთვე მათი დაცვის ლეგალურ საშუალებებს. Gymnasia.ge აცნობებს მომხმარებლებს, რომ კონფიდენციალურობის პოლიტიკა ექვემდებარება განახლებას, ამიტომ მომხმარებელი ვალდებულია პერიოდულად ხელახლა გაეცნოს ამ ინფორმაციას საიტზე. კონფიდენციალურობის პოლიტიკის ახალი ვერსია ძალაში შედის Gymnasia.ge-ზე გამოქვეყნების მომენტიდან, თუ კონფიდენციალურობის პოლიტიკის ახალი ვერსიით სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული.

1. ტერმინები და განმარტებები:

1.1 წინამდებარე კონფიდენციალურობის პოლიტიკაში გამოყენებული შემდეგი ტერმინები:

1.1.1 Gymnasia.ge - ვებგვერდის მართვაზე უფლებამოსილი Gymnasia.ge-ს ადმინისტრაცია, რომელიც მოქმედებს შპს ლისი სპორტსის სახელით (ს/ნ 405489118), რომელიც ორგანიზებას უწევს და (ან) ახორციელებს პერსონალური მონაცემების დამუშავებას და ასევე განსაზღვრავს პერსონალური მონაცემების დამუშავების მიზნებს, დასამუშავებელი პერსონალური მონაცემების შემადგენლობას და პერსონალურ მონაცემებთან შესრულებულ ქმედებებს (ოპერაციებს).

1.1.2. Gymnasia.ge ვებგვერდის მომხმარებელი -- ნებისმიერი პირი, რომელიც სტუმრობს ან დარეგისტრირდება Gymnasia.ge-ზე ინტერნეტის საშუალებით.

1.1.3. ინფორმაცია/პერსონალური მონაცემები/პერსონალური ინფორმაცია -- ნებისმიერი ინფორმაცია, რომელიც მოწოდებულია მომხმარებლის მიერ და პირდაპირ ან ირიბად უკავშირდება მას.

1.1.4. პერსონალური მონაცემების დამუშავება - ნებისმიერი ქმედება, რომელიც შესრულებულია მონაცემებთან დაკავშირებით ავტომატური, ნახევრად ავტომატური ან არაავტომატური საშუალებების გამოყენებით, კერძოდ, შეგროვება, ჩაწერა, კოპირება, ორგანიზება, შენახვა, ჩანაცვლება, აღდგენა, მოთხოვნა, გამოყენება ან გამჟღავნება მონაცემთა გადაცემის, გავრცელების ან მათზე წვდომის სხვა გზით, დაჯგუფება ან კომბინაცია, დაბლოკვა, წაშლა ან მონაცემთა განადგურება.

1.1.5 პერსონალური მონაცემების კონფიდენციალურობა - არის სავალდებულო მოთხოვნა Gymnasia.ge-ს ადმინისტრაციისთვის ან სხვა პირისთვის, რომელსაც აქვს წვდომა პერსონალურ მონაცემებზე, რათა თავიდან აიცილოს მათი გავრცელება მომხმარებლის თანხმობის ან სხვა სამართლებრივი საფუძვლის გარეშე.

1.1.6 IP მისამართი - უნიკალური ქსელის მისამართი კომპიუტერულ ქსელში, რომელიც აგებულია IP პროტოკოლის გამოყენებით.

1.1.7 Cookies - არის ვებ სერვერის მიერ გაგზავნილი და მომხმარებლის კომპიუტერში შენახული მონაცემების მცირე ნაწილი, რომელსაც ვებ კლიენტი ან ვებ ბრაუზერი უგზავნის ვებ სერვერს HTTP მოთხოვნით ყოველ ჯერზე, როცა ის ცდილობს შესაბამისი ვებსაიტის გვერდის გახსნას.

2. ზოგადი დებულებები;

2.1 მომხმარებლის მიერ ვებგვერდის Gymnasia.ge გამოყენება ნიშნავს წინამდებარე კონფიდენციალურობის პოლიტიკისა და მომხმარებლის პერსონალური მონაცემების დამუშავების პირობებზე თანხმობას.

2.2 კონფიდენციალურობის პოლიტიკის პირობებთან შეუთანხმებლობის შემთხვევაში მომხმარებელმა დაუყოვნებლივ უნდა შეწყვიტოს Gymnasia.ge ვებგვერდის გამოყენება.

2.3 წინამდებარე კონფიდენციალურობის პოლიტიკა ვრცელდება მხოლოდ Gymnasia.ge ვებსაიტზე. Gymnasia.ge ვებგვერდი არ აკონტროლებს და არ არის პასუხისმგებელი მესამე მხარის ვებსაიტებზე, მათ შორის იმ საიტებზე, რომლებზეც მომხმარებელს შეუძლია გადავიდეს Gymnasia.ge-ზე არსებულ ბმულების (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) საშუალებით.

2.4 Gymnasia.ge არ ამოწმებს მომხმარებლის მიერ მოწოდებული პერსონალური მონაცემების სისწორეს.

3. კონფიდენციალურობის პოლიტიკის საგანი

3.1 წინამდებარე კონფიდენციალურობის პოლიტიკა ადგენს Gymnasia.ge-ს ვალდებულებას არ გაამჟღავნოს და უზრუნველყოს პირადი მონაცემების კონფიდენციალურობის დაცვა, რომელსაც მომხმარებელი აწვდის Gymnasia.ge-ს ვებსაიტთან მუშაობისას.

3.2 ვებგვერდზე დარეგისტრირებისას და ვებგვერდის გამოყენებისას Gymnasia.ge-მ შეიძლება მოსთხოვოს მომხმარებელს პერსონალური მონაცემების გამჟღავნება, როგორიცაა სახელი, გვარი, პირადი ნომერი, სქესი, ელექტრონული ფოსტის მისამართი, ფიზიკური მისამართი, იურიდიული მისამართი/საცხოვრებელი მისამართი, ტელეფონის ნომერი;

3.3 Gymnasia.ge ასევე აგროვებს შემდეგ ინფორმაციას ვებგვერდის მომხმარებლებისგან: ვებგვერდის მონახულების ადგილი, საიტზე შესვლის დრო, ვიზიტის ხანგრძლივობა, მომხმარებლის IP მისამართი.

3.4 Gymnasia.ge-ს უფლება აქვს გამოიყენოს მიღებული ინფორმაცია და პერსონალური მონაცემები, რათა მომხმარებელს მიაწოდოს ინფორმაცია ვებ-გვერდზე განთავსებული სერვისების, სიახლეების, რეკლამების, აქციებისა და შეთავაზებების შესახებ.

3.5 ნებისმიერი სხვა პირადი ინფორმაცია, რომელიც არ არის მითითებული ზემოთ (გამოყენებული ბრაუზერები და ოპერაციული სისტემები და ა.შ.) არ ექვემდებარება გავრცელებას, გარდა ამ კონფიდენციალურობის პოლიტიკის წესებით გათვალისწინებული შემთხვევებისა.

3.6 Gymnasia.ge ინახავს მომხმარებლის პერსონალურ მონაცემებს დამუშავების მიზნის მისაღწევად საჭირო პერიოდის განმავლობაში. თუ მომხმარებელი აღარ არის Gymnasia.ge-ს მომხმარებელი, მის შესახებ მონაცემები ინახება პოლიტიკით, კანონითა და რეგულაციებით გათვალისწინებული მიზნების შესაბამისად.

4. მომხმარებლის პერსონალური მონაცემების მესამე პირებისთვის მიწოდება.

4.1 Gymnasia.ge მესამე პირებს გადასცემს მომხმარებლის პერსონალურ მონაცემებს საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობისა და რეგულაციების საფუძველზე სასამართლოს გადაწყვეტილებით ან/და უფლებამოსილი ორგანოს ოფიციალური მოთხოვნით;

4.2 Gymnasia.ge ასევე გაამჟღავნებს ინფორმაციას, როდესაც საჭიროდ ჩათვლის მომხმარებლის უფლებების დაცვას ან/და Gymnasia.ge-ს მიმართ რაიმე სამართლებრივი სარჩელის, სასამართლოს გადაწყვეტილების/განკარგულების ან სხვა სამართლებრივი პროცესის უზრუნველყოფას;

4.3 პერსონალური მონაცემების დაკარგვის ან გამჟღავნების შემთხვევაში Gymnasia.ge დაუყოვნებლივ აცნობებს მომხმარებელს პერსონალური მონაცემების დაკარგვის ან გამჟღავნების შესახებ.

4.4 Gymnasia.ge იღებს აუცილებელ ორგანიზაციულ და ტექნიკურ ზომებს მომხმარებლის პერსონალური ინფორმაციის უნებართვო ან შემთხვევითი წვდომის, განადგურების, მოდიფიკაციის, დაბლოკვის, კოპირების, გავრცელების, აგრეთვე მესამე მხარის სხვა უკანონო ქმედებებისგან დასაცავად.

4.5 Gymnasia.ge მომხმარებელთან ერთად იღებს ყველა საჭირო ზომას მომხმარებლის პერსონალური მონაცემების დაკარგვით ან გამჟღავნების შედეგად გამოწვეული დანაკარგების თავიდან ასაცილებლად.

5. მომხმარებელს უფლება აქვს:

5.1 მოითხოვოს Gymnasia.ge-სგან მის შესახებ ინფორმაციის და პერსონალური მონაცემების დამუშავების შესახებ ინფორმაცია;

5.2 მოითხოვოს მისი პერსონალური მონაცემების შესწორება, განახლება, დამატება, დაბლოკვა, წაშლა და განადგურება.

5.3 Gymnasia.ge, კანონიერ ვადაში, მომხმარებლის მოთხოვნის მიღების შემდეგ, ვალდებულია შეასწოროს, განაახლოს, შეავსოს, დაბლოკოს, წაშალოს ან გაანადგუროს მონაცემები, ან აცნობოს მომხმარებელს უარის თქმის მიზეზი.

6. პერსონალური მონაცემების დაცვა.

6.1 მომხმარებლის მიერ Gymnasia.ge ვებგვერდის მეშვეობით მოწოდებული პერსონალური ინფორმაცია, ასევე მომხმარებლის მიერ უშუალოდ განთავსებული ინფორმაცია Gymnasia.ge-ზე, კონფიდენციალურია და არ შეიძლება გადაეცეს მესამე პირებს.

6.2 Gymnasia.ge გარანტიას იძლევა, რომ მომხმარებლის მიერ მოწოდებული ინფორმაცია და პერსონალური მონაცემები არ იქნება გამოყენებული კანონით აკრძალული მიზნებისთვის.

6.3 პერსონალური მონაცემების მესამე პირებისთვის გამჟღავნება შეიძლება განხორციელდეს მხოლოდ გადაუდებელ შემთხვევებში, შესაბამისი ორგანოს მოთხოვნით, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ შემთხვევებში.

6.4 Gymnasia.ge ვალდებულია მიიღოს აუცილებელი და საკმარისი ზომები მომხმარებლის პერსონალური მონაცემების კონფიდენციალურობის დასაცავად იმ პროცედურის შესაბამისად, რომელიც ჩვეულებრივ გამოიყენება საქმიანი ტრანზაქციების ფარგლებში ამ სახის ინფორმაციის დასაცავად.

6.5 Gymnasia.ge-ს უფლება აქვს ამ მომხმარებლის წერილობითი მოთხოვნის საფუძველზე დაბლოკოს შესაბამისი მომხმარებლის პერსონალური მონაცემები.

6.6 გარდა Gymnasia.ge-ს ვალდებულებისა, დაიცვას პერსონალური მონაცემების კონფიდენციალურობა, მომხმარებლის პერსონალური მონაცემების დაცვის ვალდებულება გარანტირებულია საქართველოს კანონით „პერსონალური მონაცემების დაცვის შესახებ".

7. პასუხისმგებლობა:

7.1 მომხმარებელი პასუხისმგებელია მის მიერ მოწოდებული ინფორმაციისა და პერსონალური მონაცემების სისრულეზე, სანდოობასა და დროულობაზე.

7.2 მომხმარებელი ვალდებულია დაიცვას თავისი პერსონალური ინფორმაცია მესამე პირებისთვის გამჟღავნებისაგან: Gymnasia.ge არ არის პასუხისმგებელი მომხმარებლისთვის მიყენებულ ზიანზე, თუ მომხმარებელმა დამოუკიდებლად გადასცა/გაუმჟღავნა მისი პერსონალური ინფორმაცია და სხვა მონაცემები მესამე პირს.

7.3 Gymnasia.ge, რომელმაც არ შეასრულა თავისი ვალდებულებები, პასუხისმგებელია მომხმარებლის მიერ პერსონალური მონაცემების უკანონო გამოყენებასთან დაკავშირებით მიყენებულ ზარალზე, საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად, გარდა ამ კონფიდენციალურობის პოლიტიკით გათვალისწინებული შემთხვევებისა.

7.4 პერსონალური მონაცემების გამჟღავნების შემთხვევაში, Gymnasia.ge არ არის პასუხისმგებელი მომხმარებლის წინაშე, თუ ასეთი პერსონალური მონაცემები:

7.4.1. გავრცელდა მანამ, სანამ ისინი დაიკარგებოდა ან გამჟღავნდებოდა Gymnasia.ge ვებგვერდიდან;

7.4.2. მესამე მხარემ მიიღოს ის მანამ სანამ Gymnasia.ge მიიღებდა მას მომხმარებლისგან;

7.4.3. გავრცელდა Gymnasia.ge ვებგვერდის მიერ მომხმარებლის თანხმობით.

8. დავების გადაწყვეტა:

8.1 ყველა დავა და უთანხმოება Gymnasia.ge-სა და მომხმარებელს შორის, რომელიც დაკავშირებულია ამ კონფიდენციალურობის პოლიტიკასთან, შეეცდება მოგვარდეს მოლაპარაკებების გზით. თუ მოლაპარაკების შედეგად Gymnasia.ge და მომხმარებელი ვერ მიაღწევენ ორმხრივ მისაღებ გადაწყვეტილებას, დავა განიხილება თბილისის საქალაქო სასამართლოს მიერ.

8.2 საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობა ვრცელდება წინამდებარე კონფიდენციალურობის პოლიტიკაზე და Gymnasia.ge-სა და მომხმარებელს შორის ურთიერთობაზე.

9. კონტაქტი

9.1 მომხმარებლებთან კომუნიკაცია ხორციელდება ტელეფონით ან/და ელექტრონული ფოსტით ან/და მომხმარებლის მიერ მოწოდებული კომუნიკაციის სხვა მეთოდის გამოყენებით.

9.2 კონფიდენციალურობის პოლიტიკასთან დაკავშირებით, მომხმარებელს შეუძლია დაუკავშირდეს Gymnasia.ge ელექტრონული ფოსტით info@gymnasia.com.